Siirry sisältöön

Vuoden 2018 avainluvut

Avainmittarit pähkinänkuoressa

  • AMK-tutkinnot: 631 kpl
  • YAMK-tutkinnot: 63 kpl
  • Opintosuorituksia yli 55 op / vuosi: 70,9% opiskelijoista
  • Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneita: 80% valmistuneista
  • Vetovoima, hakijat/aloituspaikka: 12,3*
  • Työllisiä tutkinnon suorittaneista: 86,9% **
  • Ulkopuolinen TKI-rahoitus: 2,7 M€
  • Julkaisut: 155 kpl
  • Kv. vaihto-opiskelussa tai harjoittelussa suoritetut opintopisteet: 2344 op
  • Henkilöstön kv-liikkuvuus, vuorokaudet: 756
  • Avoin amk, erillisopinnot ja maahanmuuttajakoulutus, opintopisteet: 5963 op
  • Varainhankintakampanjan tulokset: 146 000€

Avainmittarien tarkenteet: *vuoden 2018 yhteishakujen Diakin hakukohteiden hakijamäärät yhteensä jaettuna Diakin hakukohteiden aloituspaikoilla; **tuorein tieto valmistuneiden työllisyydestä eli vuonna 2016 tutkinnon suorittaneiden tilanne vuoden 2017 lopussa;

Alempana sivulla on avattu tarkemmin muutamia Diakin tuloksia ja toimintaan liittyviä tunnuslukuja. Graafit ja taulukot saat avautumaan suuremmaksi klikkaamalla.

Suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot

Vuonna 2018 yhteensä 631 Diakin opiskelijaa suoritti AMK-tutkinnon. Valmistuneiden lukumäärässä päästiin lähelle Diakin tutkintotavoitetta (640). Valmistuneiden määrät vuosittain ja koulutuksittain on esitetty alla olevassa graafissa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Diakista valmistuneet tarkemman koulutusohjelman mukaisesti. Vuonna 2018 valmistuneista 179 opiskelijan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy myös kirkon aloille pätevöittävät opinnot.

 

Suoritetut ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistui vuonna 2018 yhteensä 63. YAMK-tutkintojen määrä ylittää hieman Diakille asetetun tavoitteen (61). YAMK-tutkintojen kehitys tutkintonimikkeittäin on esitetty graafissa.

 

Hakijat, opiskelijat ja valmistuneiden työllistyminen

Diak on haluttu opiskelupaikka ja sijoittuu toistuvasti kärkijoukkoon korkeakoulujen vetovoimaisuuden vertailuissa. Yhteenlaskettu vetovoima vuonna 2018 oli 12,3 hakijaa / aloituspaikka (Diakin hakukohteiden hakijamäärät yhteensä jaettuna Diakin hakukohteiden aloituspaikoilla).

Vuoden 2018 yhteishauissa Diakin koulutuksista kaikkein vetovoimaisimpia olivat terveydenhoitaja (AMK), johon oli 22,1 hakijaa / aloituspaikka sekä sosionomi (AMK), 18,3 hakijaa / aloituspaikka.

Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jolla on kampukset kaikissa ilmansuunnissa. Yhteensä opiskelijoita on hieman alle 3000. Diakin kampukset sijaitsevat Helsingissä (59% opiskelijoista), Pieksämäellä (13% opiskelijoista), Porissa (13% opiskelijoista), Oulussa (10% opiskelijoista) ja Turussa (5% opiskelijoista).

Diakissa tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Tuoreimmissa työllistymistä kuvaavissa tuloksissa Diak on Suomen korkeakoulujen kärkisijalla lähes 87% valmistuneista ollessa päätoimisesti työllisiä vuosi valmistumisen jälkeen.

 • Opiskelijalukumäärä 2018 (AMK- ja YAMK-tutkintoa opiskelevat yhteensä) : 2873
 • Opiskelijat FTE 2018: 2595
 • Vuonna 2016 valmistuneista työllisiä vuoden 2017 lopussa: 86,9%

 

Henkilöstö

Diakissa työskentelee noin 250 ammattilaista eri tehtävissä. Diak on organisoitunut neljään tulosalueeseen: rehtoraattiin, koulutukseen, innovaatiotoimintaan ja kampuspalveluihin. Vuoden 2018 henkilöstön tunnusluvut on esitetty alla sekä henkilöstölukumääränä (vuoden lopun tilanne) että henkilötyövuosina tilastoituna.

 • Henkilöstön lukumäärä: yhteensä 248, josta opetushenkilöstöä 122, TKI-henkilöstöä 55 ja muuta henkilöstöä 72 henkeä.
 • Henkilötyövuodet: yhteensä 225,8 htv josta opetushenkilöstöä 112,7 htv, TKI-henkilöstöä 45,4 htv ja muuta henkilöstöä 67,7 henkilötyövuotta.

Muun henkilöstön ryhmään lukeutuvat opetuksen ja TKI-toiminnan tukihenkilöstöön, atk- ja kirjastohenkilöstöön sekä hallintohenkilöstöön kuuluvat työntekijät.

Diakin henkilöstöstä vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon on suorittanut 81% ja 21%:lla on tutkijakoulutus.

 

Talous

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n liikevaihto toimintavuonna 2018 oli 23,2 miljoonaa euroa, josta valtion perusrahoitusta oli 19,6 miljoonaa euroa. Kulut olivat yhteensä 23,0 miljoonaa euroa. Talouden tunnusluvut on esitetty tarkemmin vuoden 2018 tilinpäätöksessä (julkaistaan kesäkuussa).

Ulkopuolisen TKI-rahoituksen määrä kasvoi vuonna 2018 ja oli 2,7 miljoonaa euroa. Alla olevassa kuviossa on esitetty Diakin ulkopuolisen tutkimusrahoituksen kehitys vuosittain. Diakille merkittävin yksittäinen rahoituslähde on ESR-rahoitus, joka muodostaa 77% vuoden 2018 ulkopuolisen tutkimusrahoituksen kokonaisuudesta.

Toimintavuonna 2018 toteutettu varainhankintakampanja tuotti Diakille lähes 300 000 euroa. Varainhankintakampanjalla kerättiin yhteensä 146 032 euroa, jota valtio pääomitti 141 288 eurolla. Tukijoita oli muun muassa paikalliset Osuuspankit ja Osuuskaupat, LähiTapiola, Evli Pankki, Caritas-säätiö ja RCK Finland. Kerätty summa käytetään Diakin toiminnan kehittämiseen.