Siirry sisältöön

Opiskelu Diakissa vuonna 2018

Vuoden 2018 aikana asioimistulkkauksen sekä viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen AMK-koulutusten opetussuunnitelmat uudistettiin ja sote-alan opetussuunnitelmien uudistustyö saatiin lähes valmiiksi.

Vuoden aikana lisättiin Diakin eri koulutusalojen monialaista yhteistyötä. Innostavia kokemuksia saatiin esimerkiksi terveysalan ja asioimistulkkiopiskelijoiden yhteisistä simulaatioista.

Korkeakouluyhteistyössä merkittävimpiä uusia avauksia oli International Nursing -nimisen AMK-koulutuksen valmistelu yhdessä Arcadan kanssa. Koulutus käynnistyy syksyllä 2020.  Arcadan kanssa laajennettiin koulutusyhteistyötä myös avaamalla terveysalan syventävät opinnot ja kesätarjonta vastavuoroisesti. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa valmisteltiin yhteinen kokonaisuus Monimuotoistuva koulu, jonka toteutus käynnistyi alkuvuonna 2019.

Yamk-tutkintojen osalta tavoitteet saavutettiin suunnitellusti. Uudet, syyslukukauden 2017 alussa aloittaneet yamk-koulutukset Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen sekä englanninkielinen Community Development, Human Rights and Conflict Resolution, vietiin päätökseen syyslukukauden 2018 loppuun mennessä.

Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen -koulutuksesta valmistui monia opinnäytetöitä, joista suurimman julkisen huomion sai vuoden 2018 Diakoniabarometri Yksinäisyyden monet kasvot.

Palautteenkeruuta kehitettiin ja opinnoissa edistymistä nopeutettiin

Vuoden aikana edistettiin merkittäväsi opiskelijapalautteen keräämistä ja hyödyntämistä. Toukokuussa tehtiin palautekysely 1. ja 3. vuoden opiskelijoille. Kyselyiden pohjalta keskeisimmiksi toimenpiteiksi nousivat opinnäytetyöprosessin ja oppimistehtävien selkiyttäminen, ryhmätöiden kehittäminen ja vähentäminen, päällekkäisyyksien vähentäminen ja kurssialueiden ja verkkototeutusten kehittäminen.

Yksi OKM:n korkeakoulujen rahoitusmittarin tavoitteista on, että opiskelijat etenevät opinnoissaan rivakasti. Tätä mitataan seuraamalla 55 opintopistettä vuodessa suorittaneiden opiskelijoiden määrää. Lukuvuonna 2017–2018 Diakiin opiskelijoista 70,9 prosenttia suoritti vähintään 55 opintopistettä. Diakin tulos oli korkeakoulujen paras ja omalla kymmenluvullaan.

Alakohtaisesti arvioituna Diakin tulos ei ole aivan yhtä hyvä suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin, mutta parani selvästi edellisvuodesta.

Pistekertymän parantamiseksi tehtiin määrätietoisesti työtä monessa Diakin tiimissä. Tehtävien toteutustapoja muokattiin, opinnoissaan viivästyneisiin oltiin yhteydessä, rästipajoja järjestettiin ja opinnäytetyöprosessia kehitettiin. Myös opiskeluoikeuksien jatkamis- ja palautuskäytäntöjä on tiukennettiin.

Jatkuvat opinnot osana Diakin koulutustoimintaa

Vuoden aikana toteutusvaiheessa oli neljä sosiaali-, terveys- ja tulkkauksen alan erikoistumiskoulutusta. Erikoistumiskoulutuksista pyritään rakentamaan korkeakoulututkinnon suorittaneille koulutustuotteita osaamisen kehittämiseen.

Avoimen ammattikorkeakoulun pistemäärä ei kehittynyt toivotulla tavalla. Rahoituskriteeriin sisältyviä pisteitä tuli vain 5 987. Avoimen vähäistä pistemäärää selittävät ainakin osin ilmoittautumisjärjestelmässä olleet ongelmat. Haasteena avoimen opetuksen laajentamisessa on myös se, että opetusta on voitu toteuttaa vain integroituna tutkinto-opiskelijoiden ryhmiin opetushenkilöstön niukahkon määrän vuoksi.

Koulutus digitalisoituu

Opiskelun digitalisoinnissa vaativin ponnistus oli MyDiakin (Peppi) eli opiskelijahallinnon järjestelmän käyttöönotto. Yhteen järjestelmään saatiin koulutussuunnittelu, lukujärjestykset, opiskelijarekisteri, toteuttamissuunnitelmat, opiskelijoiden arviointi ja opintoihin ilmoittautuminen sekä työaikasuunnitelmat. Järjestelmän käyttöönotto edellytti henkilöstön ja opiskelijoiden laajaa kouluttamista.

Myös kirjasto- ja tietopalveluissa tehtiin iso järjestelmämuutos, jonka käyttöönotto tapahtui virallisesti alkuvuonna 2019. Järjestelmäksi vaihtui avoimeen lähdekoodiin perustuva KOHA-järjestelmä.

Vuonna 2019 Kirjasto- ja tietopalveluissa keskiössä olivat fyysisten ja digitaalisten oppimisympäristöpalveluiden ja avoimen tieteen julkaisupalveluiden kehittäminen. Palveluvalikoima laajentui mm. verkkomaksumahdollisuudella, tiedonhaun verkko-ohjauspajoilla sekä asiakkaan omatoimikirjastokonseptin kehittämisellä.